Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.gumotest.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Zbigniewa Kawałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GUMOTEST Zbigniew Kawałek z siedzibą w Mazańcowicach 57 43-391 Mazańcowice, , NIP: 547-149-86-11, REGON: 070854934. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.gumotest.pl

2. Sprzedawca – Zbigniew Kawałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GUMOTEST Zbigniew Kawałek z siedzibą z siedzibą w Mazańcowicach 57 43-391 Mazańcowice, , NIP: 547-149-86-11, REGON: 070854934.

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie przez Konta klienta.

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych  w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

5. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT (23%), cła oraz inne składniki.

7. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta na okres 12 miesięcy. 

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a. umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
b. umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
c. przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wyplenienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza     oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłanie wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci "Newslettera” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą   funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c. dostęp do poczty elektronicznej.

5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

6. Sprzedawca udostępnia następujące metody kontaktu ze sobą:

a. adres Sprzedawcy: www.gumotest.pl
b. adres e-mail Sprzedawcy: biuro@gumotest.pl
c. numer telefonu Sprzedawcy: +48 881 580 646
d. numer rachunku bankowego dla waluty PLN Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 20 1050 1070 1000 0090 9238 7290
e. numer rachunku bankowego dla waluty EUR Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI PL 97 1050 1070 1000 0093 0389 5180 (Kod BIC SWIFT: INGBPLPW)

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-14.00.

§4 Umowa sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu, w szczególności rozmiar lub jego kolor. Po dokonaniu wyboru Towaru, Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Klient może złożyć zamówienie również drogą elektroniczną na adres biuro@gumotest.pl wskazując w przesłanej wiadomości zamawiany Towar oraz jego ilość i cenę uwidocznioną na stronie Sklepu internetowego, imię i nazwisko, adres do dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy), pouczenie o prawie do odstąpienia do umowy oraz wzór odstąpienia od umowy.

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

4. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta tj. za pośrednictwem firm kurierskich GLS, DPD oraz Inpost.

5. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście pod adresem Mazańcowice 57, 43-391 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o osobistym odbiorze zamówienia (telefonicznie bądź drogą elektroniczną).

6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

§6 Metody płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. płatności BLIK,
b. karta płatnicza,
c. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
d. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: ING BANK ŚLĄSKI 20 1050 1070 1000 0090 9238 7290,
e. gotówką z chwilą odbioru towaru.

2. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu online, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu online, realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności gotówką z chwilą odebrania Towaru Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.

4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Paragon jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

5. Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT bez podpisu Klienta, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.

§7 Rękojmia za wady Towaru

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na biuro@gumotest.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice.

6. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

7. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

4. Sprzedawca potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ma obowiązek zwrócić rzez Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz postępowanie reklamacyjne

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@gumotest.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@gumotest.pl.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (załącznik nr 1). Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

6. Reklamację rozpatruje Sprzedawca a w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 4 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§10 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Klienta danych do logowania na Koncie klienta osobie trzeciej.

§11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego oraz przesyłając informację o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną Klientom posiadającym Konto klienta na co najmniej 7 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

załącznik nr 1 - Reklamacja towaru 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

załącznik nr 2 - odstąpienie od umowy

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Polityka prywatności i plików cookies

Poniższa polityka prywatności  określa, w jaki sposób GUMOTEST Zbigniew Kawałek, właściciel internetowej platformy handlowej www.gumotest.pl  gromadzi, przechowuje i przetwarza dane swoich kontrahentów, w związku z zawieranymi transakcjami. Polityka prywatności i plików cookies jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane powierzone dane osobowe jest GUMOTEST  Zbigniew Kawałek z siedzibą w Mazańcowicach 57 43-391 Mazańcowice, NIP: 547-149-86-11, REGON: 070854934, właściciel internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.gumotest.pl.

Gdzie uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych

adres e-mail: ado@gumotest.pl

adres pocztowy:  Administrator Danych Osobowych GUMOTEST Zbigniew Kawałek , Mazańcowice 899, 43-391 Mazańcowice.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Zostały nam przekazane przez Ciebie w trakcie:

- zakładania konta w naszej internetowej platformie handlowej www.gumotest.pl,
- składania zamówienia przy wykorzystaniu z naszej platformy handlowej oraz adresu e-mail biuro@gumotest.pl,
- wypełniania formularzy oraz zapytań online,
- kontaktowania się z nami telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W celu świadczenia przez nas usług a w szczególności zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wymagamy podania przez Ciebie:

- adresu e-mail lub numeru telefonu w przypadku kierowania do nas zgłoszeń lub zapytań,
- imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email, informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm) oraz loginu (w przypadku klientów zarejestrowanych).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GUMOTEST Zbigniew Kawałek?

Twoje dane przetwarzamy w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa oraz koniecznym do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

- założenia, obsługi oraz wsparcia technicznego dla Twojego konta;
- realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
- obsługi reklamacji oraz zwrotów;
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń (np. zapytań telefonicznych );
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Dla realizacji powyższych celów Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

W celu zrealizowania umowy zawartej z Tobą Twoje dane są udostępniane:

- firmie kurierskiej (DPD, GLS, Inpost)
- operatorom płatności (ING)
- firmie Loqo SI odpowiedzialnej za zasoby serwerowe
- biuru usług rachunkowo-księgowych

Jakie masz uprawnienia wobec w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo do:

- żądania sprostowania danych,
- żądania usunięcia danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- żądania przeniesienia danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).